Odpowiadając na liczne zapytania osób z Wielkiej Brytanii, aby ułatwić przesyłanie pieniędzy, uruchomiliśmy zbiórkę publiczną na portalu Just Giving. Jeśli macie swoich znajomych za granicą, prześlijcie im link, niech wspomagają nasze działania na granicy i w Ukrainie!
Oczywiście wciąż możecie przesyłać nam środki bezpośrednio na nasze konto.
Responding to numerous inquiries from people from Great Britain, to make sending money easier, we launched a public fundraising on the Just Giving portal. If you have friends abroad, send them a link and let them support our activities on the border and in Ukraine!
Of course, you can still send us funds directly to our account.