Stowarzyszenie Przystanek Horyniec

Wójt Gminy Horyniec – Zdrój Robert Serkis

oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów Robert Banaś

zapraszają do udziału w zawodach o tytuł Roztoczańskiego Króla Grzybobrania 2023.

Zawody odbędą się 30 września na terenie Nadleśnictwa Lubaczów. Rejestracja odbywa się przez formularz: https://forms.gle/PGNmip4u6ZzHQQny9 oraz w dniu zawodów od godziny 8:45.

Zbiórka i start zawodów godzina 9:00 na deptaku przy basenie w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu – Zdroju.

Koniec zawodów, ważenie, wręczenie nagród oraz posiłek dla uczestników o godzinie 13:00 na deptaku przy tężniach w Dzielnicy Uzdrowiskowej.

Tytuł Roztoczańskiego Króla Grzybobrania przyznany zostanie w trzech kategoriach:

  • najwięcej zebranych grzybów – waga (trzy miejsca)
  • największy grzyb (jedna nagroda)
  • eko grzybiarz (jedna nagroda)

Regulamin zawodów poniżej:

Regulamin zawodów o tytuł Roztoczańskiego Króla Grzybobrania 2023

Zasady ogólne

1. Grzybobranie odbywa się na terenie Nadleśnictwa Lubaczów.

2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec, Nadleśnictwo Lubaczów, Gmina Horyniec – Zdrój.

3. W czasie zawodów obowiązują zasady fair play.

4. Każdy uczestnik powinien mieć: zegarek, koszyk, kalosze lub inne obuwie terenowe, dowód osobisty, telefon z mapą GPS offline.

5. Grzyby ocenia powołana przez Organizatora komisja.

 

Warunki uczestnictwa

1. W grzybobraniu może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie uczestniczą w grzybobraniu tylko pod opieką dorosłych, w jednym zespole. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w grzybobraniu zobligowane są do dokonania uprzedniego zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach w terminie do 28 września br.

4. Zgłoszenia do zawodów można dokonać przez:

– formularz internetowy: https://forms.gle/PGNmip4u6ZzHQQny9

– osobiście w dniu zawodów, jeżeli liczba zgłoszeń do tego dnia nie przekroczy 100, w podanych poniżej godzinach rejestracji uczestników.

5. Rejestracja uczestników w dniu zawodów – 30 września 2023 r. na deptaku przy basenie w godzinach od 8:45 do 9:00.

 

Zawody

1. Start uczestników o godzinie 9:00 z deptaka przy basenie w Dzielnicy Uzdrowiskowej.

2. Konkurencja zbierania grzybów będzie trwała od 9:00 do 13:00.

3. Do godz. 13:15 wszyscy uczestnicy zbierają się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu tężniach na nowym deptaku spacerowym w dzielnicy uzdrowiskowej, gdzie nastąpi ocena i warzenie grzybów.

4. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe wyłącznie z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz (i odmiany tychże gatunków zaakceptowane przez grzyboznawcę z Jury).

5. Obowiązuje używanie własnych koszyków, bądź plastikowych wiaderek do zbiórki grzybów.

6. Obowiązuje używanie własnych scyzoryków, nożyków bądź innych ostrych narzędzi, tak by nie naruszyć grzybni.

7. Zakazuje się używania do zbiórki plastikowych torebek tzw. „reklamówek” oraz wyrywania grzybów bez użycia nożyka.

8. Osoby uczestniczące w grzybobraniu muszą wykazać się znajomością rozpoznawania grzybów jadalnych.

9. Zabrania się zbierania innych grzybów jadalnych, znajdujących się pod ochroną oraz niszczenia grzybów niejadalnych i trujących.

 

Ocena i klasyfikacja

1. Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone i policzone. Grzyby stare, spleśniałe, psujące się i nadmiernie zaczerwione usuwane są z koszyków przed sprawdzeniem.

2. Grzyby zbieramy poprzez odcięcie korzenia powyżej lub na równi z podłożem, tak aby dolna część trzona grzyba ze strzępkami grzybni pozostała w ziemi.

3. Grzyby po zbiorze muszą być oczyszczone.

4. Wygrywa zawodnik, który uzyska największą wagę grzybów jadalnych wyszczególnionych w regulaminie.

5. W klasyfikacji głównej – największa ilość grzybów (wg wagi) – przewidziano trzy nagrody.

6. W klasyfikacji dodatkowej:

– najdorodniejszy znaleziony okaz (wg średnicy kapelusza lub wg wagi, ostatecznego sposobu pomiaru dokona Jury w dniu zawodów) – przewidziano jedną nagrodę

– eko grzybiarz – za największą zebraną ilość śmieci z lasu, (każdy uczestnik na starcie otrzyma worek i rękawiczki) – przewidziano jedną nagrodę.

7. Zawodnik podlega dyskwalifikacji:

a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego lub grzyba trującego,

b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, zabieranie grzybów z koszyka innego zawodnika, nieprawidłowy zbór – wyrwanie grzyba z podłoża,

c) wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia,

d) za przekroczenie czasu zbioru.

 

Postanowienia końcowe

1. Grzyby znalezione w czasie zawodów po zwarzeniu zostaną oddane uczestnikom.

2. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Każdy uczestnik zgłaszając się do zawodów wyraża zgodę na użycie przez Organizatora jego wizerunku oraz przekazanych Organizatorowi w karcie zgłoszenia danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Brak wyrażenia zgody skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu uczestnicy zostaną o tym powiadomieni najpóźniej w dniu zawodów przed rozpoczęciem grzybobrania.